Automatyczne rekompensaty za koszty odzyskania należności

W programie Windykator można ustawić zautomatyzowane dodawanie zwrotów kosztów odzyskania należności zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

 

Opis

W programie Windykator można ustawić zautomatyzowane dodawanie zwrotów kosztów odzyskania należności zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Zgodnie z w/w Ustawą dla każdej przeterminowanej należności wynikającej z transakcji handlowej przysługuje wierzycielowi zwrot kosztów odzyskania należności.

Koszt doliczany jest do każdej należności spełniającej warunki i wynosi (stan na 1 styczeń 2021 r.):

 • 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
 • 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych
 • 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych

Wartość jest ustalana wg średniego kursu NBP dla euro (EUR) na ostatni dzień miesiąca poprzedzający miesiąc w którym wypada termin zapłaty.

 

Ustawienia programu w celu generowania rekompensat

Rekompensaty są generowane wyłącznie dla tych spraw, w których zaznaczona jest opcja

Rekompensata za koszty odzyskania należności

lub w starszej wersji: „Obciążenie kosztem windykacji zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

 

Kurs EUR

Przy generowaniu wykorzystywany jest słownik kursów walut. Dla każdej wierzytelności, która spełnia warunki rekompensat, pobierany jest kurs z odpowiedniego dnia. W przypadku braku kursu, program zgłosi odpowiedni komunikat a użytkownik powinien dokonać odpowiedniego wpisu w słowniku kursów.

Dla rekompensat bardzo ważny jest wpis w słowniku kursów na ostatni dzień miesiąca. Jeśli ta data jest dniem roboczym to pobranie kursu z NBP pobierze kurs na ten dzień. W przeciwnym wypadku pobrany zostanie kurs z ostatniego dnia roboczego. Dlatego też w słowniku powinien być wpisany kurs na ostatni dzień miesiąca.

 

Tworzenie/usuwanie rekompensat

Rekompensaty są generowane automatycznie:

 • po zaznaczeniu w sprawie opcji obciążenia kosztem, tworzone są rekompensaty dla istniejących wierzytelności na sprawie (jeśli spełniają warunki)
 • po dodaniu/edycji wierzytelności w sprawie gdzie jest zaznaczona opcja obciążenia kosztem (jeśli wierzytelność spełnia warunki)
 • przy starcie program, zgodnie z ustawieniem w konfiguracji programu, tworzone są rekompensaty dla wierzytelności spełniających warunki

 

Rekompensaty usuwane automatycznie:

 • po usunięciu zaznaczenia w sprawie opcji obciążenia kosztem – usuwanie rekompensat, które były utworzone automatycznie
 • po usunięciu wierzytelności, która jest źródłem rekompensaty

 

Konfiguracja programu

Ustawienia konfiguracji dla rekompensat znajdują się w sekcji „Wierzytelności -> Rekompensaty”

Okno konfiguracji rekompensat
 1. Waluta dla kursu – ze słownika walut należy wskazać identyfikator waluty, której kurs będzie brany do wyliczenia wartości kosztu
 2. Proponuj pobranie kursu przy starcie programu – jeśli zaznaczono tę opcję, przy uruchamianiu programu nastąpi sprawdzenie czy wpisany jest kurs na ostatni dzień poprzedniego miesiąca, w przypadku braku program zapyta o pobranie kursu ze strony NBP
 3. Rodzaj wierzytelności dla rekompensaty – ze słownika należy wskazać rodzaj wierzytelności jaki będzie mieć wierzytelność kosztowa utworzona automatycznie jako zwrot kosztów windykacji
 4. Domyślny użytkownik do utworzenia rekompensat – jak wyżej, należy wskazać użytkownik jaki będzie widniał jako twórca automatycznej wierzytelności
 5. Tytuł dla rekompensaty – należy podać tytuł dla automatycznej wierzytelności, można użyć tutaj zmiennych dla tytułu wierzytelności której dotyczy koszt oraz wartość kosztu (w EUR)
 6. Wybierz rodzaje wierzytelności, dla których  będą generowane rekompensaty – wskazujemy dla jakich rodzajów wierzytelności mają być tworzone automatyczne rekompensaty, np. można ustawić aby rekompensaty były tworzone tylko dla wierzytelności o rodzaju „Faktura”
 7. Typ dłużnika dla rekompensat (wg słownika dłużników) – wskazujemy czy rekompensaty mają być tworzone wyłącznie dla osób fizycznych, wszystkich czy też bez osób fizycznych. To ustawienie jest weryfikowane z ustawieniem Dłużnika w słowniku w polu „Osoba fizyczna”.
 8. Twórz rekompensaty tylko dla należności przeterminowanych – zaznaczenie tej opcji będzie tworzyło rekompensaty dla wierzytelności, dla których upłynął termin płatności
 9. Generuj rekompensaty przy starcie programu – zaznaczenie tego pola spowoduje, że rekompensaty będą tworzone w momencie uruchomienia programu dla wszystkich spraw, gdzie zaznaczono odpowiednią opcję.

Powiązane

Archiwum

Dane kontaktowe

Targowa 18 / 921, 25-520 Kielce

+48 41 343 00 30 +48 512 181 581 info@antcom.pl

W dni robocze: 9:00 - 16:00

Copyright 2019-2024 AntCom Software ©  All Rights Reserved