Historia zmian

Aktualna wersja Systemu do obsługi windykacji ma numer 1.9.6.0. Poniżej zamieszczamy historię zmian w poszczególnych wersjach Systemu.

1.9.6.02011-11-09
 • Dodana konfiguracja list danych w programie (ustawienia kolumn, zapis danych do plików csv)
 • Dodany w sprawie podział pola prowizja na dwie oddzielne dla kwoty głównej i odsetek
 • Dodana kwota do słownika kosztów
 • Dodane powiązanie słowników czynności, kontaktów i pism ze słownikiem kosztów
 • Dodane automatyczne dodawanie kosztów w sprawie w momencie wykonanie czynności, kontaktów oraz pism
 • Dodana możliwość rozliczenia wpłat nie w pełni rozliczonych
 • Dodana opcja tworzenia harmonogramu spłaty ratalnej (harmonogram rat, rozliczenie rat, przypomnienie o ratach)
 • Dodano nowy raport - Pracownicy - zestawienie spraw
 • Dodano możliwość zapisu każdego raportu do pliku pdf
 • Dodanie nowych zmiennych do wykorzystania w notach odsetkowych
 • Dodanie nowych zmiennych do pism (m.in. nowe zmienne dla harmonogramu rat)
 • Dodanie nowych pól na liście spraw (sygnatura akt komorniczych i sądowych)
 • Rozbudowa raportu prowizji pracowników o liczbę wpłat oraz ich sumę
 • Modyfikacja sposobu wyświetlania informacji o prowizji dla wierzytelności
 • Poprawa błędu w słowniku pism
 • Poprawa błędu w słowniku komorników
1.9.5.22011-09-30
 • Dodanie informacji o wysokości prowizji w wierzytelnościach
 • Dodanie nowych zmiennych do pism
 • Dodanie opcji przechowywania zmienionych pism na ftp lub w folderze sieciowym
 • Dodanie sprawdzenia wykonania czynności przy zamykaniu sprawy
 • Dodanie parametru do wyszukiwania spraw po części numerów
 • Zmiana wyglądu okna konfiguracji
 • Zmiana wyglądu okna ustawień użytkownika
 • Poprawa błędu edycji komentarza w wierzytelnościach
 • Poprawa zmiany stanu sprawy przy skierowaniu do komornika
 • Poprawa błędu w raportach prowizji dla pracowników od zysków w sprawie
 • Poprawa wyświetlania długich opisów na liście zaplanowanych czynności
 • e-Panel - rozbudowa formularza kontaktowego oraz opcja generowania nowego hasła
1.9.4.72011-08-08
 • Dodanie opcji zamykania okresów rozliczeniowych
 • Dodanie pola z kwotą odsetek w szybkim podglądzie wartości sprawy
 • Dodanie wyboru adresu wierzyciela w oknie wyboru wartości do pism
 • Dodanie nowych zmiennych do pism
 • Dodanie pola fax w słowniku dłużników
 • Dodanie opcji podglądu spraw dłużników i wierzycieli z poziomu odpowiednich słowników
 • Dodanie w konfiguracji parametru "Domyślny rodzaj wierzytelności", która podpowiada się przy wprowadzaniu wierzytelności
 • Optymalizacja mechanizmów wyliczających wartości w programie
 • Poprawa błędu dodawania komentarza w czynnościach
 • Poprawa błędu przy pobieraniu aktualnej sygnatury do pism
 • Poprawa błędu tworzenia wierzyciela na podstawie dłużnika
 • Poprawa błędu w raporcie zestawienia spraw
 • Poprawa widoczności niewykonanych czynności w raporcie szczegółów spraw
 • Dostosowanie mechanizmu wysyłki danych do nowej wersji e-Panel
 • e-Panel - Dodanie numeru zewnętrznego dłużnika, filtru na numer zewnętrzny dłużnika, zmiana mechanizmu generowania plików z danymi spraw
1.9.4.12011-06-15
 • Dodanie ścieżki postępowania w sprawie
 • Dodanie opcji priorytetu zaplanowanej czynności
 • Dodanie prawa, które pozwala widzieć wszystkich użytkowników bez względu na ich hierarchię
 • Dodanie informacji o kwocie głównej pozostałej do spłaty oraz informacje o sumie wpłat (na liście spraw)
 • Dodanie opcji przedawnienia wierzytelności
 • Dodanie słownika odsetek lombardowych
 • Dodanie usuwania postępowania sądowego/komorniczego
 • Dodanie wydruku zaplanowanych czynności
 • Dodanie wyrównania w tabelach tworzonych przez wykorzystanie zmiennych w pismach
 • Dodanie pola z rachunkiem bankowym do słownika sądów
 • Dodanie masowego zarządzania pracownikami w sprawie
 • Dodanie okna wyboru opcjonalnych wartości przy wydruku pisma w sprawie
 • Dodanie słownika rodzajów umów
 • Nowe zmienne do pism (postępowanie sądowe, komornicze, słownie)
 • Nowe pola w słowniu wierzycieli (symbol, rodzaj umowy, prowizja, uwagi)
 • Nowe pola w słowniu dłużników (symbol, uwagi)
 • Nowy typ odsetek: odsetki lombardowe oraz odsetki dzienne
 • Rozbudowa filtrów na dłużnika w sprawach oraz w słowniku
 • Rozbudowa raportu Zestawienie spraw o filtr użytkownika, który sprawę przyjął
 • Rozbudowa raportu zestawienie spraw wierzycieli o filtr stanu sprawy
 • Zmiany w funkcjonowaniu zaplanowanych czynności, ścisłe powiązanie czynności w sprawie z czynnościami zaplanowanymi
 • Wysyłanie pism w sprawie z wykorzystaniem email (konieczność instalacji dodatkowego programu PDFCreator)
 • Zapis pism w sprawie do plików pdf (konieczność instalacji dodatkowego programu PDFCreator)
 • Modyfikacja filtru w opcji zaplanowanych czynności
 • Możliwość zawieszania naliczania odsetek od wierzytelności
 • Zwiększenie rozmiaru pola symbol oraz pola nazwa w słowniku pism
 • Zdjęcie wymagalności pola komentarz w kontaktach oraz czynnościach w sprawie
 • Przeniesienie konfiguracji ustawienia daty do ustawień użytkownika
 • Poprawa błędu wydruku historii sprawy
 • Poprawa błędu obcinania nazwy na nocie odsetkowej w przypadku długiej nazwy dłużnika
 • Poprawa błędnego tworzenia plików z raportami
1.9.2.22011-02-24
 • Poprawa błędu, który w niektórych przypadków powodował brak odfiltrowania danych dla filtru wierzycieli
 • Poprawa wywołania okna danych szczegółowych dłużnika i wierzyciela z poziomu okna spraw
1.9.2.12011-02-21
 • Dodanie słownika walut
 • Dodanie w konfiguracji domyślnej waluty dla sprawy oraz przepisywania numeru sprawy do numeru obcego
 • Dodanie pola z symbolem waluty do sprawy
 • Dodanie do wzorów pism zmiennej z walutą w sprawie
 • Dodanie możliwości wprowadzenia kontrahenta zagranicznego
 • Rozbudowa raportu Szczegółów spraw o dane komornicze
 • Poprawa błędu braku odświeżania praw dla niektórych opcji w programie
 • Poprawa błędu przy wywołaniu raportu Szczegółów sprawy
 • Zmiany w wewnętrznych mechanizmach programu i struktury bazy danych
1.9.1.22011-01-25
 • Dodanie słownika komorników
 • Dodanie zakładki "Postępowanie komornicze" w oknie spraw
 • Dodanie zmiennych z danymi zalogowanego użytkownika
 • Dodanie wydruku logotypu firmy na raportach
 • Dodanie słownika stanowisk
 • Dodanie słownika stanów spraw
 • Dodanie zarządzania prawami dostępu do spraw dla użytkowników (m.in. w oparciu o hierarchię)
 • Dodanie możliwości szybkiego przejścia do sprawy z poziomu zaplanowanych czynności
 • Dodanie informacji o dłużniku w liście zaplanowanych czynnościZmiany w zarządzaniu stanami spraw w oknie spraw
 • Połączenie słowników "Pełnomocnicy" i "Windykatorzy" w jeden słownik "Pracownicy" (zmiany w oknie spraw, w raportach oraz w zmiennych dla wzorów pism)
 • Zapis % prowizji z której wyliczana wartość prowizji i poprawa tej wartości na raporcie
 • Optymalizacja wyglądu okna spraw dla ekranów o niskiej rozdzielczości (800x600)
 • Poprawa filtrów w słowniku dłużników i wierzycieli
1.8.1.22010-12-22
 • Dodanie możliwości otwarcia wielu okien spraw
 • Dodanie nowej zakładki czynności w oknie spraw
 • Dodanie możliwości importu kontrahentów i spraw wg ustalonych struktur
 • Dodanie nowego rodzaju odsetek jako n-krotność wartości podstawowej
 • Dodanie do słownika wierzycieli i dłużników pól z identyfikatorem zewnętrznym z importu
 • Dodanie w oknach słownikowych opcji podglądu szczegółów pozycji
 • Dodanie w oknie spraw przycisków odświeżania poszczególnych list
 • Dodanie w konfiguracji wartości domyślnych dla nowej sprawy
 • Dodanie brakujących zmiennych na liście zmiennych pism w słowniku
 • Dodanie funkcji analizy czasu pracy nad sprawą, dodanie raportu
 • Rozbudowa funkcji "Zaplanowane czynności"
 • Rozbudowa filtrów w sprawach, słownikach dłużników i wierzycieli
 • Zmiana interfejsu użytkownika w oknie głównym programu
 • Zmiana (zwiększenie) rozmiaru pola na notatki w kontaktach
 • Zmiana maksymalnej długości pola dla hasła na sa w konfiguracji
 • Poprawa wyszukiwania spraw na liście
1.7.1.12010-11-16
 • Dodanie grup użytkowników
 • Dodanie pełnej współpracy z platfromą ePanel w celu publikacji danych klientom
 • Dodanie możliwości wyboru metody naliczania odsetek (od 1.01 do 1.01 to jeden dzień lub od 1.01 do 1.01 to 0 dni)
 • Dodanie pól w słowniku wierzycieli dot. współpracy z ePanel
 • Dodanie do pism wzorcowych zmiennych drukujących tabele z wierzytelnościami oraz zmiennych do prezentacji słownie kwoty pozostałej do zapłaty oraz kwoty całości zadłużenia
 • Poprawa błędu naliczania odsetek dla terminów płatności w przyszłości
 • Poprawa zapisu parametrów programu dla użytkowników pracujących na kontach ograniczonymi uprawnieniami
 • Poprawa błędu związanego z brakiem kwot wpłaconych na odsetki na raporcie "Zestawienie spraw" w kolumnie "Zapłacono"
1.6.1.12010-09-14
 • Dodanie pól w słowniku firm z rachunkiem bankowym i nazwą banku
 • Dodanie pól w słowniku wierzycieli dot. umowy i uzupełnianie ich w edycji sprawy
 • Dodanie tworzenia dłużnika/wierzyciela na podstawie wierzyciela/dłużnika
 • Dodanie wydruku danych wierzycieli i dłużników z odpowiednich słowników
 • Dodanie pola z datą klauzuli wykonalności do postępowania sądowego
 • Dodanie historii postępowań sądowych
 • Dodanie do pism wzorcowych zmiennych: rachunek bankowy oraz nazwa rachunku bankowego
 • Rozbudowa raportu "Zestawienie spraw" o filtry dłużników, wierzycieli, stany sprawy oraz opcję grupowania
 • Rozbudowa raportów prowizyjnych pełnomocników i windykatorów o filtr wierzycieli
 • Nowe raporty: zestawienie spraw za okres, szczegóły sprawy
 • Dodanie możliwości wydruku zestawień spraw oraz wpłat w oknie z listą spraw (dla wybranych spraw)
 • Dodanie zapamiętywania filtra w oknie spraw
 • Dodanie praw do nowych opcji w programie
 • Zmiana mechanizmu tworzenia kopii bezpieczeństwa
 • Poprawa zapisu w historii sprawy czynności dot. postępowań sądowych
 • Poprawa błędu rejestracji pliku raportów przy uruchamianiu programu
 • Poprawa błędu przy usuwaniu użytkownika
 • Poprawa błędu uniemożliwiającego wydruk raportów w liczbie kopii > 1
1.5.1.12010-07-29
 • Zmiana mechanizmu przechowywania danych w programie.
 • Zwiększenie szybkości obsługi pism wzorcowych przechowywanych w plikach rtf.
 • Dodanie do spraw możliwości zapisu załączników w postaci plików o dowolnym rozszerzeniu.
 • Możliwość dodania różnych dokumentów w słownikach dłużników i wierzycieli
 • Możliwość podglądu i zapisu dodanych załączników do spraw oraz dokumentów w słownikach dłużników i wierzycieli
1.4.3.12010-06-01
 • Poprawa błędu związanego z edycją danych wierzyciela
1.4.2.12010-05-28
 • Dodanie szybkiego podglądu danych dłużnika i wierzyciela z poziomu okna spraw
 • Poprawiony błąd z brakiem widoczności opcji, do których użytkownik nie ma praw
 • Zmiana ustawień filtra przy wybieraniu sprawy do zaplanowanych czynności
 • Dodanie pobierania umów z pdf dla opcji współpracy z serwisem kokos.pl
 • Poprawa błędu przy wysyłaniu informacji zwrotnych do serwisu kokos.pl
1.4.1.22010-04-26
 • Dodanie kolumny "Tytułem" w oknie rozliczania wpłat
 • Dodanie Wysyłania raportu do wierzyciela emailem
 • Dodanie nowej zakładki "Koszty" w oknie spraw - zakładka służy do ewidencji kosztów postępowania windykacyjnego
 • Dodanie przycisku "Koszt" na zakładce "Wierzytelności" - służy do dodania kosztu związanego z konkretną wierzytelnością
 • Dodanie okna z listą zmiennych dostępnych we wzorach pism - okno wywoływane z poziomu słownika pism
 • Dodanie nowych zmiennych w pismach wzorcowych
 • Poprawa błędu pokazywania kwoty głównej wierzytelności bez odsetek
 • Dodanie w słowniku wierzycieli i dłużników nowych pól, m.in. numer EDG/KRS, www, e-mail, itp.
 • Dodanie w słownikach wierzycieli i dłużników wprowadzania wielu adresów
 • Dodanie możliwości rozszerzenia okna spraw na pełny ekran
 • Moduł współpracy z serwisem Social Lending Kokos.pl
1.3.2.42010-01-11
 • Dodanie opcji sprawdzania pól: NIP, REGON, PESEL (Okno konfiguracji- Sprawdzać NIP, REGON, PESEL)
 • Dodanie opcji ustawienia formatu daty wg typów: dzień-miesiąc-rok, rok-miesiąc-dzień
 • Poprawione pokazanie kwoty zapłaconej na pierwszej zakładce w oknie spraw
 • Dodanie możliwości odznaczania zaplanowanej czynności w oknie z informacją o czynnościach
 • Modyfikacja przy wprowadzaniu wpłaty do wierzytelności, tak aby byłą uwzględniana data wierzytelności a nie termin zapłaty
 • Poprawa błędu z ujemnymi odsetkami
 • Dodanie opcji tworzenia kopii bezpieczeństwa (Program->Kopia bezpieczeństwa)
 • Modyfikacja domyślnego filtrowania spraw w oknie ze sprawami
1.3.0.522009-10-29
 • Dodanie możliwości rozliczania wplat na odsetki
 • Poprawa działania opcji Zaplanowanych czynności
 • Zmiana wyglądu programu
1.2.1.42009-02-10
 • Poprawa wyliczania składników premii windykatorów i pelnomocników
 • Dodanie raportu spraw wierzycieli
 • Dodanie zakładki historia
 • Automatyczne uzupełnianie historii sprawy
 • Dodanie postepowania sądowego
 • Zmiany w mechaniźmach przetwarzania pism wzorcowych
1.1.5.12007-12-15
 • Pierwsza oficjalna wersja programu dla klientów

Cena

Wersja podstawowa już od 2098 zł
Aktualizacje roczne już od 524 zł


Na skróty

ePanel

Wypróbuj wersję testową

ePanel demo

Zamów demo

Chciałbyś sprawdzić działanie programu i zobaczyć czy sprawdzi się w Twojej firmie?

Zamów już dziś wersję testową Programu do windykacji.

 Zamów demo

Nasi partnerzy




Kontakt

e-mail: info@antcom.pl

Formularz kontaktowy